Årsmötet hölls digitalt

Onsdagen den 11 november genomförde FALK sitt årsmöte för verksamhetsåret 2019-2020. På grund av den pågående pandemin hölls mötet i digital form.

Ansvarsfrihet beviljades

Dryga 80 personer deltog i årsmötet. Som mötesordförande valdes Bernhard Neuman. Efter genomgång av de sedvanliga handlingarna beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Ny styrelse valdes

FALK:s valberedning hade gjort ett lyckad insats: alla föreslagna personer blev invalda i den nya styrelsen. Ordförande Nils Mossberg riktade ett stort och varmt tack till de avgående ledamöter Malin Hedström och Magdalena Nordin för deras förträffliga insatser under de gångna åren.

Uppdrag till styrelsen

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda ett närmande till Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI). Utredningen ska göras i bred dialog med FALK:s medlemmar och i samarbete med FAI:s styrelse. Utredningen samt förslag på beslut ska presenteras på nästa årsmöte.
I avvaktan på utredningen beslutade årsmötet att skjuta upp frågan om namnbyte av FALK.

Uppskattad föreläsning

Efter årsmötet föreläste Erik Borglund från Mittuniversitet om utvecklingen av arkivarieprofessionen. Föreläsningen Från reaktiv till proaktiv arkivarie blev mycket uppskattad av samtliga deltagare.


Bild: Unsplash, Chris Montgomery