FALK:s remissvar på Digisams vägledning digitalt bevarande RAÄ2020-142

För att digital kulturarvsinformation ska ha ett värde även i framtiden behöver frågan om ett långsiktigt digitalt bevarande tas om hand. Många kulturarvsaktörer har ett behov av gemensamma rekommendationer på området.

Digisam har tagit fram en vägledning om digitalt bevarande. Den framtagna vägledningen har skickats på remiss till bland annat FALK.

Remissvar FALK

FALK har läst förslaget till vägledning och lämnar ett antal synpunkter. Remissvaret publiceras här i sin helhet kompletterat med Digisams missiv.


Bild: Digisam