Riksarkivet kompletterar coronarapport

Regeringen har låtit kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt under pandemin. Riksarkivet har tagit del av rapporten och noterar att Riksarkivet inte involverades i arbetet.

Bakgrund

Post- och telestyrelsen (PTS) fick i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av corona. Analysen omfattar fyra sektorer som drabbats hårt av pandemin, bland annat kultursektorn.

Arkivens betydelse för samhällsutveckling

Riksarkivet har tagit del av rapporten och kompletterar i en skrivelse till Infrastrukturdepartementet den bild som ges i slutredovisningen av regeringsuppdraget och redogör om pandemins påverkan på digital tillgänglighet till arkiv.

Riksarkivet lyfter fram att arkiven är viktiga för samhällsutveckling och demokrati, bl.a. genom digitalt tillgängliggörande av arkivinformation:

  • Riksarkivet föreslår att åtgärdslistan i rapporten kompletteras med förslag om att öka digital tillgänglighet till arkiv och samhällsviktig information genom ökad digitisering, samt utveckling av den nationella arkivdatabasen (NAD).
  • Riksarkivet lyfter också betydelsen av historisk data (arkiv) som en strategisk resurs. Genom att koppla ihop historisk och aktuell data får vi tillgång till ovärderlig information i obrutna serier – en resurs för såväl forskning som annan typ av vidareutnyttjande.

Läs mer


Källa: Riksarkivet – Bild: freepik.com