FALK årsmöte 2022

Härmed inbjuds samtliga medlemmar till FALK:s årsmöte. Mötet kommer att hållas digitalt via Teams torsdagen den 2 juni mellan 13:00 och 15:00.

Årsmöte information

Datum: torsdag 2 juni 2022
Tid: kl. 12:45 – 15:00

Årsmötet kommer att hållas via Teams med följande hålltider:

 • kl. 12:45 Registrering för deltagarna
 • kl. 13:00 FALK årsmöte
 • Mötet avslutas senast kl. 15:00

Länk till årsmötet har skickats via epost till alla medlemmar.

Dagordning

Årsmötes dagordning är enligt nedan:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av mötesfunktionärer
 4. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för 2021
 5. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2021
 6. Revisorernas berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2021
 8. Fastställande av medlemsavgift för 2022
 9. Val av styrelse
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Samgående mellan FALK och FAI – Rapport om uppdrag från årsmötet 2021 och förslag till beslut.
  1. På årsmötet den 8 juni 2021 fick styrelsen i uppdrag (§ 13) ’att bilda en kommitté som får arbeta fram en avsiktsförklaring’ och presentera denna på nästa årsmöte. Rapport om hur uppdraget utförts återfinns bland årsmöteshandlingarna.
  2. Förslag till beslut
   1. att godkänna avsiktsförklaringen
   2. att ge styrelsen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med förslag på organisation, nya stadgar
   3. och handlingsplan tillsammans med FAI
   4. att ge styrelsen i uppdrag att kalla till extra årsmöte vintern 2022-2023.
 13. Av medlemmar väckta frågor
 14. Årsmötets avslutande

Årsmötes handlingar

Vänligen notera

 • Årsmötet är endast öppna för medlemmar i FALK.
 • Kallelse med förslag på dagordning har också skickats via epost till alla medlemmar.


Bild: unsplash.com, David Iskander