25 augusti: extra årsmöte FALK

På årsmötet 21 april beslutade närvarande att:

 1. FALK går samman med föreningen FAI och bildar en gemensam förening under ett nytt gemensamt namn. 
 2. Det nya namnet på den gemensamma föreningen är Arkeion – Föreningen för arkiv- och informationsförvaltning.
 3. Godkänna handlingsplanen för föreningssammanslagningen inklusive förslag till ny medlemsavgift och nya stadgar.
 4. Ge styrelsen i uppdrag att utse representanter till en interimsstyrelse
 5. Upplösa föreningen FALK per den 31 december 2023 och föra över föreningens tillgångar till den nya gemensamma föreningen.

Protokollet från årsmötet kan läsas på FALK:s webbplats

Med hänvisning till FALK:s stadga §10 gäller ovanstående beslut under förutsättning att likalydande beslut fattas på ett extra årsmöte.

Härmed kallas alla medlemmar inom FALK till ett extra årsmöte som kommer att hållas fredag 25 augusti 2023, kl. 13:00 – 14:00.

Agenda extra årsmöte

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av mötesfunktionärer
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Samgående mellan FALK och FAI – förslag till beslut (se även Handlingsplan för föreningssammanslagning mellan FALK och FAI)
  1. Att FALK och FAI går samman och bildar en gemensam förening under ett nytt gemensamt namn
  2. Att det nya namnet på den gemensamma föreningen är Arkeion – Föreningen för arkiv- och informationsförvaltning
  3. Att godkänna handlingsplanen för föreningssammanslagningen inkl förslag till ny medlemsavgift och nya stadgar
  4. Att ge styrelsen i uppdrag att utse representanter till en interimsstyrelse
  5. Att upplösa föreningen per den 31 december 2023 och föra över föreningens tillgångar till den nya gemensamma föreningen
 5. Årsmötets avslutande

Extra årsmöte hålls digitalt

Det extra årsmötet kommer att hållas i digital form via Teams. Inbjudan med länk har skickats via ett mail till samtliga medlemmar.

Väl mött!

/StyrelsenBild: unsplash.com, sigmund